English
Добре дошли в нашия сайт
Тук ще намерите информация за дейността и научните постижения по тематиката на института и възможностите за съвместна работа по научни и научно-приложни проекти.
  • Металознание Научни и научно-приложни изследвания на леенето с газово противоналягане на алуминеви сплави. Създаване на нови цветни сплави и композитни материали.
  • Технологии и съоръжения за специални стомани и сплави Научни и научно-приложни изследвания на леярските свойства на сплави на черни метали: математическо моделиране, симулиране и оптимизиране на процесите при формиране на отливките.
  • Технологии и съоръжения за леене на метали и сплави Научни изследвания в областта на металознанието. Термодинамични, електрофизични и магнитни изследвания на метали и сплави. Получаване и изследване на аморфни метали и сплави.
  • Технологии и съоръжения за неметални материали Научни и научно-приложни изследвания в областта на разработване на състави на керамични, стъклени, петрургични, композитни, свързващи материали, покрития и изделия от тях и технологии и съоръжения за тяхното производство.
  • Технологии и системи за защита Научни и научно-приложни изследвания на влиянието на характеристиките на материалите върху поведението им в условията на статично, динамично и знакопроменливо натоварване, процесите на разрушаване на материалите при различни условия и видове натоварване, технологии и високотехнологични продукти и системи за защита от нападение по суша, въздух и вода.
  • Деформационни технологии за метали и сплави Научни и научно-приложни изследвания на влиянието на параметрите на процеса на деформация върху структурообразуването и свойствата на метални материали, поведението на материала при различни режими на деформиране.
  • Специализирани сензори и устройства Научно-изследователска и научно-приложна дейност ориентирана към създаване на съвременни, иновационни, високо-технологични сензорни продукти с приложения в индустрията, транспорта, енергетиката, екологията и сигурността.
  • Център по хидро- и аеродинамика – Варна Осъществяване на фундаментални и приложни изследвания и обучение в областта на корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и бреговото инженерство, морските и речните кризи и катастрофи, възобновяемите енергийни източници, националната сигурност и отбраната и др. в полза на обществото.
  • Център за върхови постижения 'Анти-терористични интелигентни системи' В контекста на динамично развиващата се среда Центъра за анти-терористични интелигентни системи провежда изследвания и разработки на технически и оперативни концепции за перспективни проекти и технологии срещу тероризма, провеждане на изследвания, разработване и експериментиране на нови технологии.
  • Център по заваряване Научни и приложни изследвания на процесите при заваряване на метали и сплави (топлинни, дифузионни, структурни, деформационни и др.) във връзка с деформационното и напрегнатото състояние на заварени съединения.
Направление 'Изпитвания и анализ' Изследване на въздействието на производствените процеси и методите за обработка върху характеристиките и структурата на материалите. Изследване на ефекта на характеристиките на материалите върху тяхното поведение при статични, динамични и редуващи се натоварвания.
With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme. European Commission-Directorate-General Home Affairs

П Р О Е К Т
Разработване на необходими инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на критична инфраструктура в ситуация на многостранна терористична заплаха. Повишаване способността за защита на ключови обекти от критичната инфраструктура в България.

Project reference number: HOME/2010/CIPS/AG/019

Водеща организация:
Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика - Българска академия на науките – БАН.

Партньори:
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”; Академия на министерство на вътрешните работи; Военна академия „Г. С. Раковски”; Русенски университет "Ангел Кънчев".

Продължителност: 08.06.2011 г. – 08.06.2013 г.
© 2011 Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидроаеродинамика Разработен от Dazzle Work Ltd.